Rechten

Wanneer u in MMC onderzocht of behandeld wordt, heeft u onder andere recht op informatie, het inzien van uw medische gegevens en privacy. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten als patiënt in MMC.

Recht op informatie

U heeft recht op duidelijke informatie omdat het van belang is om op basis van die informatie tot een zorgvuldige afweging te komen voor bijvoorbeeld de keus voor een behandeling.

Voordat onderzoek of behandeling bij u plaatsvindt, behoort u informatie te ontvangen over de aard, het doel, de risico’s, gevolgen en bijwerkingen van eventuele behandelmogelijkheden, en de vooruitzichten na een onderzoek of behandeling. De zorgverlener probeert deze informatie zo goed mogelijk af te stemmen op uw individuele situatie en wensen.

  • Mocht u de informatie niet hebben onthouden of begrepen, vraag dan gerust om verduidelijking of aanvullende informatie.
  • U mag het gesprek met de zorgverlener opnemen om alle informatie later nog eens rustig na te luisteren. Gelieve dit vooraf aan te geven bij uw zorgverlener.
  • Als u geen informatie wenst, kunt u dat ook aangeven. De zorgverlener zal dit accepteren, zolang dat voor uzelf of een ander niet nadelig is.

Toestemming

Voor onderzoek en behandeling is uw toestemming nodig. Lees hier meer over uw recht op het geven of intrekken van toestemming (voor minderjarigen) en wilsonbekwaamheid.

Delen van uw medische gegevens (opt-in)
Tijdens uw bezoek aan Máxima MC wordt uw toestemming gevraagd voor het delen van uw medische gegevens (opt-in). Lees hier meer over hoe u toestemming geeft of intrekt.

Medisch dossier

In het kader van uw behandeling is de zorgverlener verplicht een medisch en verpleegkundig dossier aan te leggen. Lees hier meer over uw recht op inzage en wijzigen van het dossier en over het bewaartermijn van uw medische gegevens.

Second opinion (tweede mening)

Met een tweede mening, ook wel ‘second opinion’, wordt bedoeld een mening of advies van een andere zorgprofessional dan de behandeld zorgverlener. Hij geeft op verzoek zijn mening, maar neemt de behandeling niet over. U kunt een second opinion vragen als u een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Het is verstandig om deze twijfel eerst met uw behandeld zorgverlener te bespreken.

Informeert u, voordat u een tweede mening vraagt, bij uw zorgverzekeraar hoe u het beste kunt handelen. Het kan namelijk zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten niet dekt.

Incident

Het kan voorkomen dat er gedurende uw onderzoek, behandeling of verblijf onvoorziene omstandigheden optreden. Als een dergelijk incident merkbare gevolgen voor u als patiënt heeft, dan heeft u het recht om meer informatie te ontvangen over de aard en de toedracht van het incident. U hoort wat er is gebeurd, wat de gevolgen zijn en hoe hiermee wordt omgegaan. Dit wordt tevens zo in uw dossier genoteerd.

Privacy

MMC wil uw privacy gedurende uw onderzoek, behandeling of verblijf zoveel mogelijk borgen. U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld van anderen. U kunt ook vragen om een gesprek met uw behandelend arts in een aparte ruimte te voeren.

MMC is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat er zowel coassistenten als arts-assistenten in opleiding meelopen, meekijken en naarmate ze verder zijn in hun opleiding (onder supervisie) consulten en behandelingen uitvoeren.

Alle zorgverleners en andere ziekenhuismedewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw medische en niet-medische informatie. Er mag onder hen enkel informatie over u gedeeld worden, indien zij rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling. Zij mogen in veel gevallen geen informatie over u aan derden verstrekken, zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven.

Meer informatie over hoe MMC omgaat met de privacy van haar patiënten, bezoekers en medewerkers is terug te vinden in het privacy statement.

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

MMC is een opleidingsziekenhuis. Er vinden regelmatig wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van behandelmethoden plaats. Dit om de kwaliteit van zorg te verbeteren. U kunt gevraagd worden hieraan deel te nemen. Vooraf krijgt u schriftelijk informatie over de aard en het verloop van het onderzoek. Uw deelname is altijd vrijwillig. Besluit u niet mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek, dan heeft dit verder geen gevolgen voor uw behandeling.

Nader gebruik gegevens
Uw gegevens verkregen tijdens uw behandeling kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Anonieme gegevens zoals bijvoorbeeld cijfers over behandelingen mogen zonder uw toestemming worden gebruikt. Indien het gebruik van anonieme gegevens niet mogelijk is, dan worden de gegevens zo gecodeerd dat ze niet naar u te herleiden zijn. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van deze gegevens, kunt u dit aangeven bij u behandelend zorgverlener. Deze noteert dat in uw dossier.

Nader gebruik lichaamsmateriaal
In het kader van uw behandeling kunnen cellen of weefsels worden afgenomen. Deze worden primair gebruikt voor nadere analyse om een diagnose te kunnen stellen. De cellen en weefsels die overblijven, worden geanonimiseerd bewaard en als restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van dit restmateriaal kunt u dit aangeven bij u behandelend zorgverlener. Deze noteert dat in uw dossier.