Over Flow

Flow behandelt patiënten met één of meer chronische ziekten. Het specialistisch team van Flow stelt hierbij gedragsverandering naar een duurzaam gezondere leefstijl centraal. Flow voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de effecten van behandel- en preventieprogramma’s. e-Health is ondersteunend aan de behandeling, de gedragsontwikkeling én het plezier van patiënten in het werken aan een gezonde leefstijl. Wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de verschillende behandelinterventies te optimaliseren.

Flow Máxima MC

Steeds meer mensen lijden aan één of meerdere chronische aandoeningen. In Flow – centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie voor chronisch zieken – wordt kennis, expertise en behandelcapaciteit ingezet van een team van specialisten gericht op complexe comorbiditeit.
Bij alle patiëntencategorieën is de behandeling evidence based en gericht op:

  • fysiek en psychosociaal herstel;
  • verbetering van het cardiovasculair risicoprofiel en risicogedrag (waaronder bewegingsarmoede, ongezond voedingspatroon, roken);
  • versterking van zelfactivatie en zelfmanagement.

In Flow revalideren patiënten met COPD, coronair lijden, complex hartfalen (waaronder patiënten met een steunhart of transplantatiehart), hartfalen gecombineerd met COPD en patiënten na een oncologische behandeling.
Longartsen, cardiologen, oncologen, sportartsen, psychologen, verpleegkundigen en paramedici werken samen met huisartsen en verwijzend medisch specialisten uit andere ziekenhuizen.
In Flow wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op o.a. de volgende terreinen: inspanningsfysiologie bij hartfalen, thuisrevalidatie, telemedicine en hartaandoeningen gecombineerd met overgewicht.

Flow biedt:

  • tweedelijns hart- en longrevalidatie
  • medisch specialistische revalidatiezorg voor complexe patiënten waarbij sprake is van meervoudige problematiek met een sterke interactie tussen problemen op fysiek en psychosociaal gebied.

Na interventie in Flow biedt de huisartsenpraktijk ondersteuning om de behaalde resultaten vast te houden. De huisartsen en Flow werken nauw samen om de begeleiding in de keten steeds verder te ontwikkelen en optimaliseren.

Innovatie

e-Health, het toepassen van informatie- en communicatietechnologie in de zorg, is veelbelovend en uit onderzoek blijkt dat digitale interventies net zo effectief kunnen zijn als reguliere face to face contacten. Dankzij zorg op afstand neemt het aantal fysieke bezoeken van patiënten aan het ziekenhuis af. Vooral voor chronisch zieke patiënten draagt dit bij aan betere zorg met meer eigen regie. Flow ontwikkelt nieuwe zorgprogramma’s, ondersteund door technologie, die patiënten stimuleren tot beter zelfmanagement en een gezonde leefstijl.

Hartrevalidatie thuis
In Flow – nu in hartrevalidatie, straks in alle zorglijnen – wordt het beweegprogramma in de voorkeursomgeving van de patiënt uitgevoerd. Het is daarom mogelijk om patiënten in de thuissituatie te laten revalideren met behulp van sensoren en begeleiding op afstand volgens het SmartCare-CAD programma.
Deelnemers aan het programma starten met een aantal gesuperviseerde trainingen in het ziekenhuis. Zij krijgen hierin uitleg over de wijze van trainen, de trainingsintensiteit en het gebruik van sensoren. Vervolgens wordt de training thuis voortgezet met een bewegingsmeter en een hartslagmeter. In een gepersonaliseerd online digitaal platform, MijnFlow, worden revalidatie- en trainingsdoelen bijgehouden, worden hartslag- en bewegingsdata geüpload en kan de patiënt zijn voortgang raadplegen. Fysiotherapeuten geven patiënten wekelijks feedback via een videoconsult.
De begeleiding thuis is bewezen effectief, leidt tot lagere kosten en versterking van zelfmanagementvaardigheden. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een situatie waarbij de patiënt zichzelf kan monitoren en de behandeling kan bijstellen met slechts beperkte of zelfs zonder tussenkomst van zorgprofessionals.

COPD – hartfalen thuismonitoring
Voor patiënten met zowel een diagnose chronisch hartfalen (CHF) als COPD en een hoog risico op heropname start Flow in het najaar in 2017 een Remote Patient Management programma (RPM). Patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria worden direct na een opname met sensoren thuis op afstand gemonitord en begeleid. Vitale parameters worden dagelijks thuis gemeten. Verpleegkundig specialisten, gesuperviseerd door longartsen en cardiologen, beoordelen via datamonitoring dagelijks de gezondheidstoestand van de patiënt en interveniëren volgens daartoe opgestelde behandelprotocollen. De verpleegkundige kan via een beveiligde videoverbinding contact hebben met de patiënt. Eveneens dagelijks vindt een patiëntenbespreking plaats met een longarts en een cardioloog.

Resultaten COPD – hartfalen thuismonitoring

Effectmeting
Evaluatie bestaat uit een set van PROM’s (Patient Reported Outcome Measures), PREM’s (Patient Reported Experience Measures) en het zorggebruik en kosteneffectiviteit van het programma. De resultaten worden gebruikt als feedback voor individuele patiënten en dienen daarnaast ook als basis voor kwaliteitsverbetering van het programma.

Flow longrevalidatie

COPD-patiënten of chronisch longpatiënten ervaren een grote impact van hun ziekte op de kwaliteit van leven. COPD-patiënten passen soms ongemerkt hun beweegactiviteit en tempo aan hun progressief verslechterende conditie aan. Hierdoor nemen spiermassa, kracht en uithoudingsvermogen af met als gevolg nog meer moeheid, beperkingen en uiteindelijk een inactief leven. Bijna 98% van de patiënten heeft nog één of meerdere andere (chronische) aandoeningen ziekten waaronder hartfalen, diabetes, osteoporose, OSAS, depressie of reuma.

Het Flow longrevalidatieprogramma is erop gericht de beperkingen als gevolg van de ziekte zoveel mogelijk te verminderen en de patiënten te helpen een zo optimaal mogelijke fysieke conditie, leefstijl en kwaliteit van leven te bereiken. Het Flow stoppen met roken programma biedt ook de mogelijkheid tot deelname aan partners van patiënten. Ook longoncologie patiënten revalideren in Flow.

Team longrevalidatie

Flow hartrevalidatie

Flow hartrevalidatie is gericht op het verbeteren van leefstijl, waaronder beweegactiviteit, een betere emotionele balans en een goed gewicht. De aanpak verkleint het risico op een nieuwe hartaandoening aanzienlijk en patiënten die in plaats van uitsluitend farmacotherapie ook een hartrevalidatietraject volgen, hebben 35 procent minder kans om in de jaren erna te overlijden.

De fysieke training vindt plaats in het ziekenhuis en een deel van de patiënten – nu nog in studieverband, straks in usual care – volgt thuistraining met sensoren en een digitaal portaal.

Team hartrevalidatie

Flow oncologische revalidatie

Flow oncologische revalidatie is een programma voor complexe patiënten, waarbij sprake is van problemen op meerdere domeinen van de gezondheid die onderling een sterke interactie met elkaar hebben en in samenhang door een specialistisch team behandeld moeten worden. Het programma is daarmee intensiever en kan langer duren dan andere programma’s in Flow.

De behandelaren hebben intensief contact met elkaar en de patiënten worden standaard meerdere malen besproken in het multidisciplinair overleg teneinde de behandeling en de doelen waaraan gewerkt wordt, optimaal af te stemmen. Het oncologisch revalidatieteam Flow bestaat uit een oncoloog, revalidatiearts, sportarts, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut, medisch psycholoog, ergotherapeut en een diëtiste.

Team oncologische revalidatie

Filosofie van Flow

Flow is een nieuw centrum binnen Máxima MC, dat gericht is op revalidatie, telemedicine en preventie van chronische ziekten. De naam Flow is samengesteld uit de beginletters van de 4 pijlers die de basis vormen van de behandeling, begeleiding en innovatie in het centrum:

Fitheid
Flow revalidatie is erop gericht om de fysieke conditie van chronisch zieken te optimaliseren. Optimaal wordt gedefinieerd door de patiënt zelf die aangeeft welke doelen hij of zij graag wil bereiken.
Leefstijl
Om de beperkingen als gevolg van (de progressie van) de ziekte te minimaliseren is een gezonde leefstijl essentieel. Samen met iedere individuele patiënt wordt vastgesteld welke leefstijlaanpassingen nodig zijn op een of meerdere gebieden waaronder geestelijk welzijn, voeding en gewicht, bewegen en ontspannen.
Ontwikkeling
Zowel patiënten als zorgprofessionals in Flow ontwikkelen: patiënten leren hoe zij hun ziekte en hun leefstijl zelf goed kunnen managen. Zorgprofessionals blijven zoeken naar betere behandelvormen en innovaties op het gebied van revalideren.
Wetenschap
Alle behandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidence. Ook binnen Flow wordt voortdurend wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar o.a. kwaliteit en effectiviteit van de interventies alsmede op het gebied van kosteneffectiviteit.

Video

Organisatie

Alle Flow revalidatieteams worden ondersteund door paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, bewegingsagogen, diëtisten) van Paramáx Máxima MC.

Flow wordt geleid door een medisch hoofd (cardioloog), een manager en ondersteund door 2 projectleiders. Er zijn daarnaast 3 arts-onderzoekers en 1 verpleegkundig specialist als promovendus verbonden aan Flow.

Contact

Mw. drs. L. (Laurence) Oostveen
Centrummanager Flow Máxima MC
040 – 888 82 20
L.Oostveen@mmc.nl