Huisreglement

In Máxima MC komen dagelijks veel mensen samen. Om in harmonie en op doeltreffende wijze met elkaar om te gaan zijn regels nodig. Deze gelden voor bezoekers, patiënten, medewerkers en derden tijdens hun verblijf in Máxima MC. Uiteraard gelden hier dezelfde wetten, normen en waarden als in het maatschappelijk verkeer.
Daarnaast gelden in MMC de volgende huisregels:

Bezoek

Tijdens de bezoektijden mogen maximaal drie volwassen bezoekers per patiënt aanwezig zijn, ook in het dagverblijf. Kinderen moeten begeleid worden door een volwassene. Alleen na overleg met het afdelingshoofd wordt afgeweken van bovenstaande regels. De bezoektijden vindt u op onze website.

Huisdieren

Alleen blindengeleidehonden en hulphonden zijn toegestaan in het ziekenhuis.

Identificatieplicht patiënten, bezoekers en medewerkers

Medewerkers mogen patiënten en bezoekers altijd om hun identiteitsdocument vragen. Het is niet toegestaan om in het ziekenhuis kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn. De zorgverlener kan u derhalve verzoeken om gezicht bedekkende kleding af te doen of de locatie te verlaten.

Medewerkers dienen in het ziekenhuis altijd hun naamkaart zichtbaar te dragen.

 

Rookverbod

Het is verboden om in en om het ziekenhuis te roken. MMC is een rookvrije organisatie. Het verbod geldt voor het volledige terrein en geldt ook voor de e-smoker.

Cameratoezicht

In MMC is cameratoezicht aanwezig om de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen.

Mobiel telefoneren en internetten, beeld- en geluidsopnamen

Mobiel bellen of gebruik maken van internet is toegestaan, behalve waar een verbod hangt of waar anderen hinder hiervan ondervinden.   U mag beeld- of geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel vragen wij u dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.   Voor professionele beeld- en geluidsopname moet vooraf toestemming gevraagd worden.

Waardevolle spullen

Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar MMC. MMC is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte/gestolen/beschadigde eigendommen.

Parkeren

Patiënten, bezoekers, medewerkers en derden dienen binnen de parkeervakken te parkeren conform de verkeerswetgeving. Bij foutief parkeren wordt gehandhaafd.
MMC is niet aansprakelijk voor schade aan een auto of ander voertuig.

Rookverbod

In het ziekenhuis is roken verboden. Dit betreft ook de e-smoker. Rond de ingangen van het ziekenhuis geldt een rookvrije zone. Patiënten, bezoekers en personeel moeten gebruik maken van rookabri’s. Houd deze omgeving schoon.

Onregelmatigheden

Bij onregelmatigheden wordt de politie ingeschakeld. Onveilige situaties dienen direct te worden gemeld bij de beveiliging.

Verboden algemeen

Het is niet toegestaan:

 • om te discrimineren;
 • hinder en/of overlast te veroorzaken voor patiënten, bezoekers en medewerkers;
 • in het ziekenhuis in het bezit te zijn van wapens;
 • in het ziekenhuis in het bezit te zijn van materialen en stoffen die licht
  ontvlambaar zijn;
 • ziekenhuiseigendommen te beschadigen, vernielen of te ontvreemden;
 • in het ziekenhuis aanwezig te zijn in bouwdelen die op dat moment gesloten zijn;
 • in het ziekenhuis aanwezig te zijn zonder aanwijsbaar doel;
 • in het ziekenhuis zich voort te bewegen door middel van voertuigen anders dan
  een eventueel benodigde rolstoel;
 • onder invloed van alcohol en/of drugs te zijn, met uitsluiting van klinisch opgenomen patiënten of patiënten op de SEH;
 • aanstootgevend gedrag te vertonen;
 • verbaal of fysiek agressief gedrag te vertonen.

Handhaving

In onze huisregels is vastgelegd hoe we met elkaar om gaan. Van medewerkers wordt verwacht dat zij collega’s, patiënten, bezoekers en derden wijzen op de huisregels. Ook bezoekers en (mede)patiënten kunnen de overtreder attenderen op ongewenst gedrag. Bij geen gehoor wordt de afdelingsleiding ingeschakeld. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert dan wordt de Beveiliging ingeschakeld. Deze heeft het recht de persoon naar buiten te begeleiden. Binnen MMC wordt een systeem van gele (waarschuwing) en rode (ontzegging toegang MMC voor een bepaalde periode) kaarten gehanteerd. Bij niet nakoming van dit reglement neemt de raad van bestuur gepaste maatregelen.