Depressie

Iedereen voelt zich wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Het kunnen heel normale gevoelens zijn, passend bij tegenvallers of problemen in het leven die iedereen heeft. Vaak gaat het hierbij om gevoelens die enkele uren of enkele dagen duren. Echter, als deze gevoelens tenminste gedurende een paar weken het grootste deel van de dag bestaan en men zich niet meer over de somberheid heen kan zetten, dan spreken we van een depressie.

Een depressie is een ziekte. Depressie komt bij veel mensen voor. Tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen zullen in hun leven een depressie doormaken. Een depressie kan op alle leeftijden vóórkomen. Zowel oudere als jonge mensen kunnen er last van hebben. In sommige families komen depressies vaker voor. In die families bestaat er een grotere kwetsbaarheid voor depressies.

Behandeling

De depressie behoort tot de goed behandelbare psychiatrische ziekten. Verreweg het grootste deel van de behandelingen bij depressies heeft een gunstig effect. In aanvang, bij lichte depressies, kan worden volstaan met voorlichting en begeleiding, door de huisarts of een praktijkondersteuner. Als een depressieve stoornis na drie maanden op die manier niet verbetert, is intensievere behandeling aangewezen.
Antidepressiva zijn de belangrijkste medicijnen die bij de behandeling van de depressie worden gebruikt. Er zijn veel soorten antidepressiva, die onderling vooral verschillen in mogelijke bijwerkingen. Antidepressiva leiden bij meer dan de helft van de depressieve patiënten tot een aanzienlijke vermindering van de depressieve verschijnselen. Hierbij geldt dat het effect groter is naarmate de depressie ernstiger is. Deze effecten zijn overigens niet altijd meteen merkbaar. Het duurt over het algemeen twee tot vier weken voor de depressieve symptomen verminderen.

Behandeling met lithium

Lithium wordt voorgeschreven wanneer u klachten heeft van manisch-depressiviteit. Van depressiviteit is sprake wanneer iemand gedurende lange tijd (minstens enkele weken) bedrukt, lusteloos en besluiteloos is, slecht eet, slecht slaapt, tegen de dag opziet en tot niets komt. Iemand is manisch wanneer hij/zij in een periode overdreven druk, gejaagd en opgewekt is en van alles tegelijkertijd wil ondernemen. Bij manisch-depressiviteit wisselt iemand depressieve perioden af met manische perioden. Tussendoor zijn er normale perioden.
Lithium voorkomt aanvallen van depressie of manie, maar het geneest de ziekte niet. Stopt u met het innemen van het medicijn, dan komen de aanvallen weer terug. Lithium werkt pas goed wanneer er een bepaalde hoeveelheid in uw bloed zit. Om de juiste hoeveelheid te bepalen, komt u regelmatig naar het ziekenhuis voor een bloedcontrole. In het laboratorium bepaalt men of de concentratie in het bloed voldoende is. Gebruikt u minder dan de voorgeschreven hoeveelheid, dan heeft het medicijn minder of totaal geen effect. Gebruikt u teveel, dan kunnen er vergiftigingsverschijnselen optreden. Houdt u zich daarom aan de voorschriften van de arts.

Bijwerkingen
U kunt de eerste weken last krijgen van misselijkheid, lichte buikpijn, soms wat braken en een droge mond. Ook diarree, moeheid, concentratiezwakte, trillen van de handen en vaker moeten plassen kan voorkomen. Deze klachten gaan meestal na een tijdje vanzelf over.

Folder

informatie over gebruik van Lithium

Bron: de patiënteninformatie (cop. 2015) over depressie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( www.nvvp.net). Voor onze website hebben we een selectie gemaakt: aandoeningen die veel voorkomen in de ziekenhuispsychiatrie.