Psychologisch onderzoek

Afdeling medische psychologie verricht zowel psychologisch onderzoek (diagnostiek) als behandelingen, klinisch en poliklinisch aan volwassenen.

Onderzoek

De psychiater kan u verwijzen naar afdeling medische psychologie voor psychologisch onderzoek. Veelal gebeurt dit als de aard en de diagnose van uw klachten onvoldoende duidelijk is: een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in onder andere uw persoonlijkheid, de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van uw klachten of bijvoorbeeld in uw intellectueel functioneren. Omdat het onderzoek inzicht geeft in uw draagkracht en kwetsbaarheden, geeft een psychologisch onderzoek richting aan de in te stellen behandeling of begeleiding.

Intakegesprek
In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten en de redenen waarom u verwezen bent. Er wordt stilgestaan bij uw klachten en problemen zelf en er worden vragen gesteld over uw professionele, relationele en biografische gegevens. Daarnaast krijgt u uitleg over de psychologische tests en de vragenlijsten die eventueel gebruikt gaan worden. Soms is het wenselijk dat uw partner of familielid meekomt, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Vervolg
Na dit gesprek wordt door een psychologisch medewerker het psychologisch testonderzoek, of een gedeelte hiervan, uitgevoerd. Het kan zijn dat er meerdere afspraken nodig zijn om het onderzoek helemaal af te ronden. Wanneer het onderzoek afgerond is, bespreekt de psycholoog de resultaten met u en krijgt u zo nodig advies en uitleg over verdere psychologische behandeling binnen of buiten het ziekenhuis. Wanneer u dat wilt, kan daar ook een partner of familielid bij aanwezig zijn.

Vraagstellingen onderzoek:
Persoonlijkheidsonderzoek – Hoe hangen uw klachten samen met de sterkten en zwakten in uw persoonlijkheid? Is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis die u kwetsbaar maakt voor het ontwikkelen van psychiatrische klachten? Dit onderzoek wordt vormgegeven aan de hand van een aantal verdiepende gesprekken en vragenlijsten.

Intelligentieonderzoek – Wat is uw intellectuele draagkracht? In een aantal gevallen spelen de intellectuele capaciteiten een rol ten aanzien van het inzetten van een passende psychologische behandeling of begeleiding. Met een kort gesprek, waarin nagegaan wordt wat uw opleidingsachtergrond is en professionele functioneren inhoudt, wordt een dergelijk onderzoek vormgegeven, waarna een intelligentieonderzoek plaatsvindt.

Neuropsychologisch onderzoek – Een neuropsychologisch onderzoek brengt uw cognitieve functioneren in kaart. Geheugen, de aandacht, concentratie, taalvaardigheden, ruimtelijk inzicht en praktisch handelen worden inzichtelijk gemaakt. Sommige psychiatrische ziektebeelden gaan gepaard met stoornissen in het cognitieve functioneren. Indien er andere ziektebeelden een rol (gaan) spelen die ook dergelijke stoornissen laten zien, zoals dat bij een (beginnende) dementie aan de orde is, verdient het aanbeveling om een neuropsychologisch onderzoek te verrichten. Een dergelijk onderzoek kan in veel gevallen bijdragen aan het inzichtelijk maken van de oorzaak van de cognitieve stoornissen.

Autisme-onderzoek – Als uw psychiater een autisme-gerelateerde stoornis vermoedt, kan hij of zij doorverwijzen naar de afdeling medische psychologie voor verder verdiepend onderzoek. Dit gebeurt middels een aantal gesprekken, waarbij uw (vroege) ontwikkeling en huidige functioneren centraal staan. Gezien het feit dat autisme veelal samenhangt met een typische manier van informatieverwerking, wordt in veel gevallen gekozen voor een aanvullend neuropsychologisch onderzoek.

ADHD-onderzoek – Als uw psychiater de diagnose ADHD of ADD (aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit) vermoedt, kan hij of zij doorverwijzen naar de afdeling medische psychologie voor verder onderzoek. Ook dit onderzoek gebeurt middels een aantal gesprekken, waarbij uw (vroege) ontwikkeling en huidige functioneren centraal staan. Soms worden deze gesprekken aangevuld met testpsychologisch onderzoek om meer zicht te krijgen in de aard van uw persoonlijkheid en in de mate en aard van de aandachts- en concentratieproblemen.