Meekijkconsult

In de Corona crisis hebben we geleerd dat het mogelijk is om op een andere manier zorg te verlenen o.a. door verschillende digitale consultvormen toe te passen. Vraag is nu hoe we de positieve ervaringen met digitale consultvormen duurzaam en regionaal breed kunnen borgen. Het MMC en PoZoB hebben samen het Meekijkconsult (MKC) van een huisarts aan een specialist ontwikkeld.

Wat is een Meekijkconsult buiten het chronische zorgprogramma?

Een Meekijkconsult (MKC) is een digitaal consult waarin de huisarts advies vraagt (via ZorgDomein/ Teleconsultatie) aan een medisch specialist met de onderliggende vraag of patiënt met advies in de 1e lijn gediagnosticeerd, behandeld en/of begeleid kan worden of dat de patiënt moet worden doorverwezen naar de 2e lijn.
Meekijkconsulten zijn daarmee een vorm van JZOJP, omdat ze bijdragen aan het voorkomen van onnodige verwijzingen naar en fysieke bezoeken aan medisch specialistische zorg.

We zijn gestart met een gefaseerde implementatie van het MKC voor de regio van PoZoB en Máxima MC en hebben daarbij een aantal spelregels met elkaar afgesproken. Deze organisatorische, financiële en juridische spelregels zijn ook contractueel vastgelegd tussen partijen.

Uitgangspunten van een Meekijkconsult (MKC)

 • De huisarts is en blijft hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de medische zorg,
 • De medisch specialist reageert < drie werkdagen op de consultvraag van de huisarts,
 • De terugrapportage vindt plaats via een korte brief aan de huisarts via Edifact,
 • Indien een MKC leidt tot een advies voor verwijzing, verwijst de huisarts via ZorgDomein,
 • De reactie van de specialist heeft de status van een advies aan de huisarts.

Inclusiecriteria voor een MKC

 • Een duidelijke vraagstelling, met beknopte samenvatting van klachten en relevante voorgeschiedenis en de reeds ingezette diagnostiek en/of behandeling door de huisarts,
 • Indien beschikbaar en relevant voor de vraagstelling, actueel medicatie-overzicht en uitslagen van voorafgaand diagnostisch onderzoek (laboratorium, beeldvorming en/of functie onderzoek), toevoegen als “Bijlage” in de ZorgDomein aanvraag.
  NB voor de beantwoording van een MKC is dus geen aanvullende diagnostiek nodig.

Exclusiecriteria voor een MKC

 • Het MKC is niet voor spoedeisende vragen, neem in dit geval telefonisch contact op,
 • Het MKC is niet voor controle-patiënten die al onder behandeling van de specialist zijn,
 • Het MKC mag niet ingezet worden voor patiënten die geïncludeerd zijn in de chronische zorgpaden, indien de vraag hun chronische aandoening betreft,
 • Een MKC kan niet worden ingezet bij passanten (patiënt die bij een andere huisarts staat ingeschreven), onverzekerden en WLZ-patiënten.

Verantwoordelijkheid huisarts

 • De afweging of een MKC aangewezen is, in plaats van een verwijzing.
 • Het vooraf informeren en verkrijgen van instemming van de patiënt voor het aanvragen van het MKC.
 • Het bespreken van de uitkomst hiervan met de patiënt.
 • Een goede en duidelijke vraagstelling en het al dan niet opvolgen van het MKC zoals inzetten vervolgbehandeling, aanvragen diagnostiek, verstrekken van een recept of verwijzing naar een andere zorgverlener.
 • De aanvraag van het MKC en de bijbehorende dossiervoering, de inhoud van het MKC en de opvolging van het MKC in het HIS.

Financiering van het MKC

 • Omdat het MKC onder de eerstelijnszorg valt, is vanuit de eerste lijn met CZ en VGZ een contract afgesloten voor een vergoeding per MKC vanuit S3 met een huisartsdeel, een medisch specialistisch deel en een overheadcomponent.
 • De inzet van de huisarts wordt vergoed via PoZoB op basis van de aanvragen in ZorgDomein.
 • De inzet van de specialist wordt vergoed via een declaratie die door het MMC wordt ingediend bij PoZoB.

Zo werken we samen

Omdat het MKC relatief nieuw is, vraagt deze vorm van samenwerking tussen huisarts en specialist om goede afstemming over wederzijdse verwachtingen en behoeften.

Heb je vragen over de werking van het meekijkconsult? Of ideeën voor andere toepassingen?

Neem dan contact op met projectleiders

Jan Hendrik van Weelderen (PoZoB: J.vanweelderen@pozob.nl)

Mariëtte Oostindiër (MMC: m.oostindier@mmc.nl).

Arts met computer MMC