Wetenschap & innovatie

Naast de dagelijkse patiëntenzorg werken we in Máxima MC continu aan de toekomst. Wat nog niet kan, ontwikkelen we vandaag. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn dan ook belangrijke pijlers.

Wetenschap

Dat blijkt onder andere uit de vele wetenschappelijke publicaties en promoties van ons ziekenhuis. De resultaten worden gepubliceerd in de eigen uitgave Medisch Journaal en met grote regelmaat aangehaald in toonaangevende binnen- en buitenlandse (medische) tijdschriften. Onderzoeksresultaten zijn bijvoorbeeld het vergroten van de kennis over een aandoening of een betere behandeling van een aandoening. Het onderzoek van MMC richt zich hoofdzakelijk op de thema’s:

  • geboortezorg
  • oncologie
  • duurzaam gezond
  • pijn

Het wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis wordt gecoördineerd en ondersteund door de MMC Academie.

Deelname aan onderzoek
In MMC wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om onze patiëntzorg te kunnen verbeteren en vernieuwen. Hiervoor worden ‘proefpersonen’ gevraagd: patiënten en ook gezonde mensen om behandelmethodes te kunnen vergelijken. Wanneer er onderzoek plaatsvindt op het gebied van uw behandeling, kan het zijn dat u benaderd wordt om deel te nemen.

Beoordeling van onderzoek
Onderzoek mag pas na een positief oordeel van een erkende METC plaatsvinden. De Medische Ethische Toetsings Commissie (METC)  van MMC beoordeelt of wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. Als dat het geval is, vindt er toetsing plaats om rechten, veiligheid en welzijn van de proefpersonen de waarborgen.
Als onderzoek binnen MMC uitgevoerd gaat worden (WMO-plichtig of niet), dient hiervoor eerst toestemming vanuit de Raad van Bestuur te komen. Dit gaat via de Commissie Lokale Uitvoerbaarheid Onderzoek.

Hoogleraren en associate professors

Aan MMC is ook een aantal hoogleraren en associate professors verbonden. Zij zijn docent en onderzoeker aan diverse universiteiten en bij uitstek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hun toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat gebied.

Innovatie

Innovatie is sterk verankerd in Máxima MC. We zien ontwikkeling, invoering en toepassing van innovaties als noodzakelijk voor het continu verbeteren van onze zorg.

De zorg en de wereld om ons heen veranderen. De toenemende behoefte aan zorg leidt tot een alsmaar oplopend beslag op beschikbare financiële middelen, waardoor een hoogwaardig kwalitatief zorgstelsel in de toekomst onbetaalbaar wordt. Het moet de komende jaren dus écht anders in de zorg. Ziekenhuizen moeten meer doen voor minder inkomsten, ze moeten meer inzetten op preventie en ze gaan meer zorg op afstand bieden, onder andere met inzet van eHealth-toepassingen.

De dynamiek in het zorglandschap leidt tot een grote behoefte aan vernieuwing en innovaties in zorgprocessen, ICT-toepassingen en medische technologie. Hier werken we in Máxima MC dagelijks aan.

Zo willen we als leider van een Europese alliantie binnen enkele jaren het eerste premature kind laten ‘rijpen’ in een kunstmatige baarmoeder. De foetus wordt hierin via de navelstreng geperfundeerd, geoxygeneerd en ontdaan van CO2. Ons ziekenhuis speelt een vooraanstaande rol in deze ontwikkeling.

Met een nieuw Remote Patiënt Management (RPM) programma zetten we belangrijke stappen om chronisch zieken thuis digitaal te volgen. Hiermee worden ernstig zieke patiënten, met zowel chronisch hartfalen als COPD én een hoog risico op heropname, thuis gemonitord. We willen met dit programma een aantoonbaar hogere kwaliteit van leven realiseren tegen gelijkblijvende of gereduceerde kosten.

Ook heeft Máxima MC een revolutionaire methode geïmplementeerd om de patiënt al vóór de operatie fitter te maken: prehabilitatie. Hoewel het zo logisch lijkt, is deze gecombineerde aanpak uniek. Al voor de operatie krijgt de patiënt intensieve training, gecombineerd met optimale voeding en mentale ondersteuning, indien nodig ook advies om te stoppen met roken. Onder andere sportartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en chirurgen werken samen aan een optimale ondersteuning. De patiënt speelt zelf een actieve rol in zijn genezingsproces.

Design in de zorg

De complexiteit van de maatschappelijke opgave waar ziekenhuizen voor staan, vraagt om nieuwe ideeën. Het bedenken van nieuwe manieren van werken in de zorg is makkelijk. Die dromen implementeren is vele malen moeilijker. Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om nieuwe oplossingen te vinden voor complexe problemen en stapsgewijs te testen in de praktijk. De behoefte van de gebruiker staat centraal. Máxima MC haalt deze kennis in huis en vergroot die in een netwerk van designers in de zorg. Opkomende design vaardigheden zoals service design en data design doorgronden de complexiteit van het zorgsysteem doorgronden en ondersteunen de digitalisering.

MMC Innoveert

MMC biedt iedereen die in de Brainport regio bezig is met innovaties in de zorg, een centraal platform. Een netwerk én een fysieke plek waar het ziekenhuis, bedrijven, kennisinstellingen en zorgpartners samen werken aan de zorg van morgen: MMC Innoveert.

Op de campus van Máxima MC is een aantal start-ups gevestigd in de MMC Incubator. Een open workspace voor ondernemers die niet alleen deel willen uitmaken van het MMC Innoveert netwerk, maar zich ook fysiek willen nestelen in een internationale community gericht op hightech en innovatie