Wetenschap & innovatie

Naast de dagelijkse patiëntenzorg werken we in Máxima MC continu aan de toekomst. Wat nog niet kan, ontwikkelen we vandaag. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn dan ook belangrijke pijlers.

Wetenschap

Dat blijkt onder andere uit de vele wetenschappelijke publicaties en promoties van ons ziekenhuis. De resultaten worden gepubliceerd in de eigen uitgave Medisch Journaal en met grote regelmaat aangehaald in toonaangevende binnen- en buitenlandse (medische) tijdschriften. Onderzoeksresultaten zijn bijvoorbeeld het vergroten van de kennis over een aandoening of een betere behandeling van een aandoening. Het onderzoek van MMC richt zich hoofdzakelijk op de thema’s:

  • vrouw, moeder, kind
  • oncologie
  • duurzaam gezond
  • pijn

Het wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis wordt gecoördineerd en ondersteund door de MMC Academie.

Deelname aan onderzoek

In MMC wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om onze patiëntzorg te kunnen verbeteren en vernieuwen. Hiervoor worden ‘proefpersonen’ gevraagd: patiënten en ook gezonde mensen om behandelmethodes te kunnen vergelijken. Wanneer er onderzoek plaatsvindt op het gebied van uw behandeling, kan het zijn dat u benaderd wordt om deel te nemen.

Beoordeling van onderzoek

Onderzoek mag pas na een positief oordeel van een erkende METC plaatsvinden. De Medische Ethische Toetsings Commissie (METC)  van MMC beoordeelt of wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) valt. Als dat het geval is, vindt er toetsing plaats om rechten, veiligheid en welzijn van de proefpersonen de waarborgen.
Als onderzoek binnen MMC uitgevoerd gaat worden (WMO-plichtig of niet), dient hiervoor eerst toestemming vanuit de Raad van Bestuur te komen. Dit gaat via de Commissie Lokale Uitvoerbaarheid Onderzoek.

 

Hoogleraren

Aan MMC is ook een aantal hoogleraren verbonden. Zij zijn docent en onderzoeker aan diverse universiteiten en bij uitstek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hun toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat gebied.

Innovatie

De zorg en de wereld om ons heen veranderen. De toenemende behoefte aan zorg leidt tot een alsmaar oplopend beslag op beschikbare financiële middelen, waardoor een hoogwaardig kwalitatief zorgstelsel in de toekomst onbetaalbaar wordt. Het moet de komende jaren dus écht anders in de zorg. Ziekenhuizen moeten meer doen voor minder inkomsten, ze moeten meer inzetten op preventie en ze gaan meer zorg op afstand bieden, onder andere met inzet van eHealth-toepassingen. De dynamiek in het zorglandschap leidt tot een grote behoefte aan vernieuwing en innovaties in zorgprocessen, ICT-toepassingen en medische technologie. MMC zet actief in op innovatie.

Health Innovation Campus

Máxima MC heeft haar meerjarenstrategie vertaald in het concept van de Health Innovation Campus (HIC), waarmee de ontwikkeling van een ecosysteem voor zorgvernieuwing, medisch technologische innovaties en onderzoek wordt nagestreefd. Deze ontwikkeling betreft zowel business development, alsook de hiertoe benodigde gebiedsontwikkeling. Met de inrichting van Health Innovation Campus haalt MMC innovatie dicht bij huis en tegelijkertijd creëert zij hier de ultieme (voedings-) bodem waarop veelbelovende innovaties binnen de zorg kunnen landen.

MMC Incubator

De MMC Incubator is een dynamische omgeving in het hart van de zorgpraktijk, waarin start-ups en door de wol geverfde ondernemers in de zorg elkaar ontmoeten en kennis en kunde uitwisselen. Het gebouw is direct gekoppeld aan het ziekenhuis, nabij het opleidingscentrum MMC academie, dat een belangrijke rol speelt in de begeleiding van de start-ups en medisch wetenschappelijk onderzoek.

MMC Incubator bevindt zich op de Health Innovation Campus in Veldhoven. Er zijn zowel flexwerkplekken en vaste werkplekken in de open ‘innovatietuin’ op de begane grond, als aparte kantoorruimtes en -units op de bovenverdieping beschikbaar.

Snel en voortdurend toetsen

Elke bewoner draagt actief bij aan een inspirerend klimaat. Vernieuwing heeft geen eenduidige succesformule, maar het snel en voortdurend toetsen en aanpassen van een vernieuwing of propositie aan de werkelijkheid is een voorwaarde om in hoog tempo progressie en resultaat te boeken. Passende initiatieven vinden in deze formule toegang tot onder meer:

  • (medisch) specialisten en testomgevingen in MMC
  • het netwerk van MMC Inc.
  • relevante regionale kennis en financieringspartners
  • activiteiten die de incubator organiseert en/of faciliteert