Bestuur en organisatie

De organisatiestructuur van Máxima MC (MMC) bestaat uit verschillende bestuurs- en medezeggenschapsorganen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van MMC bepaalt het beleid in samenwerking met de raad van toezicht, het bestuur medische staf, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Ook heeft ze de taak om openheid te geven over het beleid, de zorgverlening en prestaties van MMC.

MMC Jan-Harm Zwaveling
Dr. J.H. (Jan Harm) Zwaveling, voorzitter raad van bestuur

Marten Kroese, Máxima MC

Drs. H.A.M. (Marten) Kroese RA, lid raad van bestuur

Drs. C.M.G.M. (Carlijn) de Ruijter, lid raad van bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en het beleid van MMC. In zijn functioneren volgt de raad van toezicht de kaders, zoals die gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Ziekenhuizen (NVTZ). De raad van toezicht vergadert zo’n achtmaal per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast ongeveer twee keer per jaar met het bestuur van de medische staf, éénmaal met de ondernemingsraad en twee keer met de cliëntenraad. Bij al deze vergaderingen is de raad van bestuur aanwezig.

Samenstelling

  • De heer drs. G.H.J. Huffmeijer (voorzitter raad van toezicht)
  • Mevrouw dr. mr. W.M.C.M. (Wilma) Caris-Verhallen (lid raad van toezicht)
  • De heer dr. J.F.B.M. (Hans) Fiolet (lid raad van toezicht)
  • Mevrouw dr. E. (Esther) Talboom – Kamp MBA (lid raad van toezicht)
  • Mevrouw dr. C.M.H.A. (Christel) Deckers MBA (lid raad van toezicht)
  • De heer drs. M.A. (Maarten) Imkamp (lid raad van toezicht)

Bestuur medische staf

Het bestuur medische staf vertegenwoordigt de medisch specialisten van MMC die vaak georganiseerd zijn in maatschappen of vakgroepen. Het stafbestuur bestaat uit zes personen: de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, één lid en de beleidsadviseur. De medische staf als geheel komt maandelijks bijeen. Het bestuur medische staf overlegt een tot twee keer per jaar met de raad van toezicht.

Samenstelling bestuur medische staf

Het bestuur medische staf bestaat uit de volgende personen:

Functie MMC
Functie stafbestuur
Henk Koot orthopedisch chirurg voorzitter
Hans van Meggelen anesthesioloog staflid
Richard Verheesen reumatoloog staflid
Lisette Mignot-Evers SEH-arts secretaris
Ronald Erdtsieck internist penningmeester

Stafsecretariaat

mw. C.  (Charlotte) Keijzer, beleidsadviseur
Tel: (040) 888 95 33
mw. F. (Fanny) van Doren-Thomassen, secretaresse
Tel: (040) 888 95 32
S. (Sandra) Veneman-van den Molengraaf, secretaresse
Tel: (040) 888 95 34

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan binnen MMC, dat staat voor het belang van medewerkers, rekening houdend met het belang van MMC als organisatie. Het bestaansrecht van de ondernemingsraad wordt ontleend aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De ondernemingsraad is in zijn huidige vorm opgestart in 2008 en bestaat uit een Kern OR en onderdeelcommissies. De zittingstermijn is vier jaar.

Verpleegkundige Adviesraad

VAR staat voor Verpleegkundige Advies Raad (VAR) en is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur van MMC. Doelstelling van een VAR is vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te adviseren aan de raad van bestuur, om de kwali­teit van de (verpleegkundige) zorg te waarborgen en te verbeteren. De VAR bestaat uit vijf leden waarvan een dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, vicevoorzitter en een ondersteuner dagelijks bestuur.

Cliëntenraad

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten binnen MMC. De cliëntenraad handelt vanuit de visie dat de belangen van cliënten het beste worden behartigd als het (wettelijk) adviesrecht zo goed mogelijk wordt benut. In de Medezeggenschapsregeling is formeel geregeld waarover de cliëntenraad binnen MMC zeggenschap heeft. De cliëntenraad heeft ervoor gekozen de aandacht vooral te besteden aan zaken die direct het belang van de cliënt betreffen: kwaliteit en veiligheid van de zorg, in brede zin en gastvrijheid. Adviesaanvragen uit de organisatie worden beoordeeld vanuit het cliëntperspectief: soms leidt dat tot bijstelling van het voorstel, soms ook tot een ongevraagd advies of een initiatief. Het werk van de cliëntenraad is niet altijd even zichtbaar, maar heeft in zijn uitwerking meestal wel een gunstig effect op de positie van de cliënt. En dát is wat uiteindelijk telt.

De cliëntenraad bestaat uit acht leden. Deze hebben allemaal grote affiniteit met de gezondheidszorg en MMC in het bijzonder. De Cliëntenraad vergadert 12 keer per jaar, waarvan zes keer met de raad van bestuur. Onderwerpen die aan bod komen kunt u lezen in het Jaarverslag Cliëntenraad 2020 (PDF). Naast de contacten met alle geledingen binnen het ziekenhuis heeft de cliëntenraad intensief contact met cliëntenraden van andere ziekenhuizen, het Landelijk Steunpunt cliëntenRaden (LSR), Zorgbelang Brabant en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Samenstelling


Van links naar rechts: Anton van Steenhoven, Lydia van Gijn, Mike Naan, Jean-Marie Vullings, Arlène Denissen, Yvonne Postma, Jacqueline Melis, Jan Duijsters.

Opmerkingen en suggesties

De cliëntenraad stelt het op prijs om vragen, opmerkingen en/of suggesties van cliënten/patiënten, familie en omgeving te ontvangen. Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer (040) 888 80 00 of per e-mail: clientenraad@mmc.nl.