HSMR sterftecijfers

Het absolute sterftecijfer is het aantal sterfgevallen in een bepaalde periode. Met een instrument dat ontwikkeld is op basis van de Engelse Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) berekent Máxima MC jaarlijks achteraf het gestandaardiseerde sterftecijfer. Het gestandaardiseerde sterftecijfer zet de werkelijke sterfte in een ziekenhuis af tegen de sterfte die op basis van de patiëntkenmerken verwacht kan worden.

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2013 bepaald dat alle ziekenhuizen jaarlijks de HSMR moeten berekenen en publiceren. Dit gestandaardiseerde sterftecijfer beoogt weer te geven in welke mate een ziekenhuis meer of minder sterfgevallen heeft dan op basis van patiëntenkenmerken werd verwacht. Bekijk ook de Leeswijzer Sterftecijfers, die door de consumentenbond is uitgebracht als toelichting.

Absoluut sterftecijfer

In 2018 zijn in MMC in totaal 24.197 patiënten opgenomen en zijn 490 patiënten overleden (berekend over klinische opnames en langdurige observaties). Het bruto sterftecijfers is dus 2.02%. In 2017 was dit percentage 1.65%.

Gestandaardiseerd sterftecijfer

De HSMR is een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. Als een HSMR boven de 100 komt, betekent het dat er meer patiënten overlijden dan verwacht. Een score onder de 100 betekent dat er minder patiënten overlijden dan verwacht. De indicator houdt rekening met de patiënten die het ziekenhuis bezoeken en zaken als leeftijd, conditie en aandoening spelen een rol in de kans op overleving. De HSMR is opgebouwd uit 157 individuele diagnosegroepen, zoals borstkanker, hartritmestoornissen en heupfractuur. Een individuele diagnosegroep wordt ook wel de SMR genoemd. De SMR is een indicator die voor een specifieke diagnosegroep het werkelijk aantal overleden patiënten vergelijkt met het verwacht aantal overleden patiënten.

HSMR 2018
MMC heeft over 2018 een HSMR-score van 112 met een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 102 en 122. Dit betekent dat de HSMR van MMC statistisch significant hoger is dan het landelijk gemiddelde.

HSMR 2016-2018
Omdat de cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend voor een driejaarsperiode. Dit geeft een preciezer, maar iets minder actueel cijfer. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2016-2018 van 66 tot 120. De HSMR van MMC over deze periode is 101; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 96–107; Dat betekent dat de HSMR van MMC voor de genoemde periode niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

Dossieronderzoek

MMC monitort de ontwikkelingen van de (H)SMR en legt deze uitslagen naast andere resultaten om mogelijke patronen te herkennen. Naast het monitoren van de HSMR heeft MMC al jaren geleden gekozen voor dossieronderzoek om verbeteringen in de kwaliteit van zorg te kunnen bewerkstelligen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke verpleegkundigen en medisch specialisten die daartoe speciaal zijn opgeleid en die werken volgens de EMGO-NIVEL methodiek. Zij koppelen hun bevindingen direct terug aan de betrokken behandelaars, waardoor waarschijnlijk een grotere kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd dan door de berekening van een getal als de HSMR. MMC heeft de dossiers van alle patiënten onderzocht die deel uitmaakten van een diagnosegroep met een verhoogde SMR met behulp van de EMGO-NIVEL methodiek. Onderzoek van deze dossiers hebben geen evidente tekortkomingen in de zorg aan het licht gebracht.

MMC is en blijft kritisch over de waarde van (H)SMR en houdt vast aan haar systeem van gedetailleerd dossieronderzoek van overleden patiënten. De SMR-cijfers van het Máxima MC kunt u vinden in het PDF-bestand Máxima MC – 2018 Bijlage SMR . Dit overzicht bevat een lijst van hoofddiagnoses met daaraan gekoppeld de deelcijfers per aandoening.