Privacystatement

Máxima Medisch Centrum (MMC) wil de privacy van haar patiënten, bezoekers en medewerkers zo zorgvuldig mogelijk waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen of verwerken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de zorgverlener.

Privacy in MMC

U heeft het recht om onderzocht en behandeld te worden buiten het gezichtsveld en gehoor van anderen. MMC doet haar best uw privacy op poliklinieken en verpleegafdelingen te waarborgen. Bent u bijvoorbeeld opgenomen op een vierpersoonskamer, dan kan dit lastig zijn. Wilt u meer privacy in een bepaalde situatie, geef dit dan aan bij het ziekenhuispersoneel. Zij doen hun best u zoveel mogelijk privacy te bieden.

Wij vragen u aan onze balies gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent. Zo respecteert u ook de privacy van andere patiënten.

Foto-, film- en geluidsopnamen

Eén van de huisregels van MMC is dat het niet is toegestaan anderen te filmen, te fotograferen of geluid op te nemen zonder dat zij hier toestemming voor gegeven hebben. Het maken van een selfie is wel toegestaan. Voorwaarde is dat anderen (waaronder ook de zorgverlener) of diens gegevens niet in beeld komen (behalve met toestemming) en dat de zorgverlener niet gehinderd wordt bij het uitvoeren van zijn/haar taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, gelieve dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

Persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens op de website handelt MMC overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Welke gegevens worden verwerkt?
Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website, het plaatsen van een sollicitatie of het invullen van het formulier, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. MMC verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de website te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor bovenstaande doelen en zullen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk is voor het doel ervan (tenzij de wet ons anders verplicht).

In ons ziekenhuisinformatiesysteem worden de persoonsgegevens van onze patiënten geregistreerd. Het gaat hierbij om de namen, adressen, telefoonnummers, naam van de huisarts, enz.

Medische gegevens

Gegevens over uw gezondheidstoestand zijn bijzondere persoonsgegevens en daar gaan wij zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Als u patiënt wordt of bent in MMC nemen wij uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en legt uw zorgverlener een medisch dossier over u aan. Dit is een wettelijke plicht. Bij uw eerste ziekenhuisbezoek zijn wij (in veel gevallen) genoodzaakt om uw Burgerservicenummer te verifiëren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Hier wordt echter geen kopie van gemaakt.

Uw medisch dossier bevat informatie die noodzakelijk is voor een zorgvuldige beoordeling van uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Via MijnMMC, het digitale patiëntenportaal, kunt u met uw DigiD en sms-code toegang krijgen tot uw medisch dossier.

De zorgverleners in MMC verstrekken alleen informatie over u aan de bij de behandelrelatie direct betrokkenen, aan uzelf, of aan de contactpersoon die u zelf voordraagt en aan ons bekend maakt. Dit kunt u op de polikliniek, op de verpleegafdeling of bij de patiëntenbalie doen. Bespreek met uw naasten wie uw contactpersoon voor het ziekenhuis is. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, worden verwezen naar uzelf of naar uw contactpersoon.

MMC houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers van 15 jaar na afloop van de behandeling.

In de folder uw rechten en plichten leest u meer over dit onderwerp.

Gebruik van uw gegevens

Ten behoeve van uw behandeling
Alleen uw behandeld arts(en) en de medewerkers van het ziekenhuis die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling gebruiken de toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim). MMC informeert wel uw huisarts en eventueel – in kopie – andere relevante betrokken zorgverleners (schriftelijk) over uw opname en ontslag uit het ziekenhuis. Dit gebeurt in het geval van een klinisch verblijf of een opname op de spoedeisende hulp. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aangeven bij de betrokken hulpverlener.

Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden
Om de kwaliteit van zorg binnen MMC te analyseren met als doel deze zorg te verbeteren, wordt er regionaal en landelijk kwaliteitszorgonderzoek verricht. Het gaat hierbij niet om kwaliteitsbewaking door bijvoorbeeld toezichthouder IGZ maar om kwaliteitsonderzoek en -analyse.
Hierbij wordt er gewerkt met geanonimiseerde en/of gepseudonimiseerde gegevens. Dat zijn gegevens die voor de ontvangende partij niet herleidbaar naar de individuele patiënt zijn.
U heeft als patiënt het recht om bij uw behandelend arts bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van gebruik van uw gegevens voor kwaliteitsdoeleinden.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij voorkeur wordt onderzoek gedaan met anonieme gegevens. Dit zijn gegevens die op geen enkele wijze nog herleidbaar zijn naar de individuele patiënt. Wanneer dit niet kan of niet wenselijk is, dient er voor het gebruik van herleidbare patiëntgegevens uitdrukkelijke toestemming gegeven te worden door de patiënt. Dit is in ieder geval wanneer er sprake is van het gebruik van gegevens bij een onderzoek dat onder de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt. De proefpersonen die deelnemen aan het onderzoek dienen een schriftelijke toestemmingsverklaring – informed consent – te tekenen.
U heeft als patiënt het recht om bij uw behandelend arts bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van gebruik van uw gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Gegevensgebruik bij sollicitatie

Indien u heeft gesolliciteerd op een vacature in MMC dan maken we de volgende registratie. Uw verstuurde (sollicitatie)gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn . We bewaren uw gegevens voor de duur van één jaar na de laatste registratie. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het systeem, tenzij u dit niet wilt. U ontvangt elf maanden na de laatste registratie een mail van ons met de mogelijkheid om toestemming te geven om de gegevens langer te bewaren. Door het versturen van het sollicitatieformulier gaat u akkoord dat uw gegevens worden verwerkt door MMC en worden opgenomen in onze database.
Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Máxima Medisch Centrum kunt u een e-mail sturen naar gegevensbescherming@mmc.nl.