Palliatieve zorg

Bij kanker volgen onderzoeken en behandelingen elkaar in hoog tempo op. Waar mogelijk wordt gestreefd naar genezing. Maar niet voor alle kankersoorten is genezing mogelijk. Chemokuren zijn dan vaak het laatste redmiddel om de levensduur te verlengen. Maar is dat nog wenselijk? Wil de patiënt nog wel doorbehandelen?

In het MOC vinden we het belangrijk dat de patiënt regie heeft in het behandelproces. Door samen met de patiënt alle behandelopties te overwegen met de voor- en nadelen, kunnen onze patiënten betere beslissingen nemen over het vervolg van het zorgproces.
Samen met de patiënt wordt gekeken wat belangrijk is in deze fase van het leven. De specialist maakt op dat moment ruimte voor dé mens achter de patiënt. Even de behandelrichtlijnen loslaten en het gesprek aangaan over die laatste levensbehoeften. Pas dan kan die betrokken professional de noodzaak voor de patiënt echt doorgronden.

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen bij wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is. Ongeneeslijk zieke patiënten krijgen in de laatste fase van hun leven regelmatig te maken met klachten als gevolg van hun ziekte. De zorg is gericht op bestrijding van symptomen en het verbeteren of behouden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De fase waarin palliatieve zorg verleend kan worden kan dagen, weken, maanden of soms zelfs jaren duren. Hierbij is van belang wat u belangrijk vindt. Palliatieve zorg richt zich op de behandeling van deze klachten, zoals:

  • moeilijk behandelbare problemen op lichamelijk gebied zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, vermoeidheid, onrust, obstipatie of buikvocht.
  • ondersteuning bij psychosociale zorgen en/of problemen zoals het verdriet van u of dat van uw naasten
  • ondersteuning bij levens- en spirituele vragen zoals vragen naar de zin van het leven, ziekte en de dood.
  • ondersteuning bij het nemen van moeilijke beslissingen zoals de vraag of u doorgaat met een behandeling of juist niet.
  • het geven van informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospicevoorzieningen of andere instellingen.
  • het afstemmen van zorg met andere zorgverleners zoals uw huisarts en thuiszorg

Betrokken professionals zijn bezig met de mens en niet de patiënt. Voor, tijdens en na de behandeling wordt stil gestaan bij wensen, zorgen en vragen van de patiënt. Hoe voelt de patiënt zich, zijn er extra zorgbehoeften.

Binnen Máxima MC bieden verschillende vormen van zorg voor de palliatieve patiënt. Zo hebben we voor medische consultatie zonder opname een polikliniek palliatieve zorg en voor opname een unit palliatieve zorg. Daarin werkt het palliatief adviesteam nauw samen om palliatieve patiënten continuïteit in zorg te bieden.

Polikliniek voor palliatieve zorg

Máxima MC heeft een polikliniek voor palliatieve zorg. U kunt worden doorverwezen naar de polikliniek palliatieve zorg bij klachten als gevolg van ongeneeslijke ziekte of voor psychosociale ondersteuning en zingevingvragen. Een palliatief verpleegkundige en een gespecialiseerd arts brengen uw klachten in kaart, bieden ondersteuning en bespreken uw vragen en behoeften. Op een later moment worden uw klachten besproken in het palliatief advies team. Zij brengen een gezamenlijk advies uit naar uw huisarts of specialist.

Unit voor palliatieve zorg

Als opname nodig blijkt is er in Máxima MC een speciale unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding. Patiënten worden er opgevangen door een vertrouwd team van palliatieve deskundigen. Om de patiënt een zo optimaal mogelijke behandeling te geven, wordt de behandeling besproken door een team van palliatieve deskundigen van zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Alle kennis, kunde en ervaring in de behandeling en verpleging van palliatieve patiënten is in deze unit bij elkaar gebracht. De opname is gericht op onderzoek naar en behandeling van klachten als gevolg van een ongeneeslijke ziekte. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen die u zelf heeft aangegeven met betrekking tot onderzoeken en behandelingen. De palliatieve unit is nadrukkelijk géén hospice. In de palliatieve unit wordt gestreefd naar een opnameduur van maximaal vijf dagen, zodat de patiënt, met een verbeterde kwaliteit van leven, zo snel mogelijk weer terug kan naar de eigen vertrouwde omgeving. Als dit niet mogelijk is zoeken we naar een andere gewenste plaats.

Palliatief adviesteam

Voor de zorg voor palliatieve patiënten en hun naasten werken verschillende disciplines zowel binnen als buiten het ziekenhuis nauw met elkaar samen in het palliatief team. Binnen MMC zijn dit naast kaderartsen palliatieve zorg en palliatief verpleegkundigen een internist–oncoloog, een pijnspecialist, een verpleegkundige thuiszorg, een medisch psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, diëtiste en transferverpleegkundige. Vanuit buiten MMC zijn dit de huisarts, verpleegkundige vanuit de thuiszorg en hospice-artsen. Ook zij overleggen mee over de zorg voor de patiënt. De intensieve samenwerking maakt dat onderzoek en behandeling snel plaatsvindt en dat de palliatieve patiënten continuïteit in zorg ervaren.

Palliatief artsen