13 december 2019

Máxima MC meet uitkomsten van zorg

mevrouw kijkt naar tablet met uitkomsten

Hoe ervaart de patiënt een behandeling en wat is het effect daarvan op zijn of haar dagelijks leven? Een vragenlijst die de patiënt invult tijdens het zorgtraject geeft hier antwoord op. De uitkomsten van de vragenlijst helpt de zorgverlener om samen met de patiënt in gesprek te gaan over de keuze voor (vervolg)behandelingen en zijn van onmisbare waarde om tot betere kwaliteit van zorg te komen.

Het oncologisch centrum van Máxima MC (MMC) meet uitkomsten van zorg (patiënt-gerapporteerde uitkomsten) om beter inzicht te krijgen in hoe de patiënt de behandeling ervaart. Hierbij gaat het in eerste instantie om patiënten met darmkanker en multipel myeloom. Maar op korte termijn worden de vragenlijsten uitgebreid naar andere zorgpaden binnen het oncologisch centrum.

Inzicht in kwaliteit van leven
Deze inzichten zijn van onmisbare waarde om kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Patiënten vullen de vragenlijsten thuis online via patiëntenportaal MijnMMC voorafgaand aan een afspraak in. Zo kan ook de zorgverlener zich beter voorbereiden op de afspraak met de patiënt. Specifieke aandachtspunten, zoals lichamelijke of mentale klachten, worden zo snel inzichtelijk. Op deze manier kunnen de zorgverlener en patiënt deze onderwerpen (tijdig) bespreekbaar maken. Daarbij kunnen onderwerpen die normaal wellicht lastig te bespreken zijn niet onopgemerkt blijven.

Samen doelen stellen
Het doel is om in de spreekkamer gezamenlijk vast te stellen op welke gebieden de patiënt verbetering wil bereiken om de kwaliteit van leven te vergroten. Hierbij wordt goed gekeken naar wat de patiënt belangrijk vindt. Deze vragenlijsten zijn dan ook gericht op het dagelijks functioneren en de gezondheidsbeleving van de patiënt in relatie tot de klachten. Door het invullen van deze vragenlijsten krijgt de behandeld arts of verpleegkundig specialist inzicht in hoe de behandeling wordt ervaren. Gedurende het behandeltraject vragen we de patiënt een aantal keer dezelfde vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten worden met elkaar vergeleken, waardoor het verloop van de ziekte in relatie tot de kwaliteit van leven zichtbaar wordt. Deze ingevulde vragenlijsten zijn onderdeel van het medisch dossier.