Patiëntveiligheid

Kwaliteit & veiligheid

In het ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende hulpverleners en meerdere afdelingen. Dit vraagt om afstemming en samenwerking. Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken.

Openheid is hierbij van groot belang. Daarom stimuleert Máxima Medisch Centrum (MMC) haar medewerkers om alles te melden wat niet is gegaan volgens de norm die we hanteren. Deze meldingen vormen een bron van informatie om fouten te voorkomen, adequaat op te lossen of ervan te leren.

VeiligheidsManagementSysteem (VMS)
Binnen MMC is het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) opgezet. Dit VMS is in okotber 2016 voor de tweede keer geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Zie voor aanvullende informatie www.vmszorg.nl

Incidenten patiëntenzorg
Binnen MMC worden alle medewerkers gestimuleerd om (bijna) incidenten actief te melden. Bij Veilig Incident Melden (VIM) worden (bijna) incidenten binnen het dagelijks werk in het ziekenhuis gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld. Uitgangspunt is het streven om condities waarbinnen gewerkt wordt of de organisatie van de zorg te verbeteren om herhaling te voorkómen.

Onderstaande tabel toont het totaal aantal VIM-meldingen en de meldingen die door de Centrale VIM-commissie zijn behandeld als risicovolle incidenten.

Incidenten patiëntenzorg 2013 2014 2015 2016
Incidenten patiëntenzorg gemeld bij Centrale VIM-commissie 771 709 526 623
VIM-meldingen 5764 5122 5482 4646
Totaal 6535 5831 6008 5269

 

Calamiteiten
Calamiteiten zijn zeer ernstige gebeurtenissen die (blijvende) schade hebben toegebracht aan de patiënt of geleid hebben tot diens overlijden. Calamiteiten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), onder vermelding van basisoorzaken, verbetermaatregelen en een toelichting over de manier waarop het ziekenhuis de verdere kwaliteitsverbetering gaat vormgeven.

Aantal calamiteiten gemeld bij IGZ 2013 2014 2015 2016
Totaal 17* 6 13  24

* In 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een eigen onderzoek ingesteld bij één ernstige complicatie.

Sterftecijfers Máxima Medisch Centrum

Absoluut sterftecijfer 2016
In 2016 zijn in MMC in totaal 25.931 patiënten opgenomen en zijn 428 patiënten overleden. Het bruto sterftecijfers is dus 1.65%. In 2015 was dit percentage 1.86%. Het bruto sterftecijfer wordt niet gecorrigeerd voor onder andere leeftijd, geslacht, ernst van de aandoening, economische status, voorzieningen terminale zorg. Het absolute sterftecijfer van MMC is gelijk aan de absolute sterftecijfers van vergelijkbare STZ ziekenhuizen.

Gestandaardiseerd sterftecijfer 2016
De gestandaardiseerde sterftecijfers over het jaar 2017 zijn medio november 2018 bekend.
Met een instrument dat ontwikkeld is op basis van de Engelse Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) wordt het gestandaardiseerde sterftecijfer berekend. De minister van VWS heeft in 2013 bepaald dat alle ziekenhuizen jaarlijks de HSMR moeten berekenen en publiceren. Dit gestandaardiseerde sterftecijfer beoogt weer te geven in welke mate een ziekenhuis meer of minder sterfgevallen heeft dan op basis van patiëntenkenmerken werd verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100 komt de werkelijke sterfte overeen met de verwachte sterfte.

De HSMR is opgebouwd uit 157 individuele diagnosegroepen. Een individuele diagnosegroep wordt ook wel de SMR genoemd. De SMR is een indicator die voor een specifieke diagnosegroep het werkelijk aantal overleden patiënten vergelijkt met het verwacht aantal overleden patiënten. Voorbeelden van diagnosegroepen zijn borstkanker, hartritmestoornissen en heupfractuur.

De waarde van de HSMR
MMC heeft over 2016 een HSMR-score van 92 met een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 83 en 101. Dit betekent dat de HSMR van MMC niet afwijkt van het landelijk gemiddelde en dat het werkelijk aantal overleden patiënten lager is dan het verwachte aantal.

Vele publicaties hebben aangetoond dat de (H)SMR niet eenvoudig eenduidig te berekenen is. De (H)SMR is afhankelijk van een groot aantal (registratie)factoren die weinig of niets met kwaliteit van zorg te maken hebben. MMC ziet de (H)SMR dan ook als een hulpmiddel dat nog volop in ontwikkeling is en als een instrument dat vooral intern bruikbaar is.

MMC monitort wel de ontwikkelingen van de (H)SMR en legt deze uitslagen naast andere resultaten om mogelijke patronen te herkennen. Naast het monitoren van de HSMR heeft MMC al jaren geleden gekozen voor dossieronderzoek om verbeteringen in de kwaliteit van zorg te kunnen bewerkstelligen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke verpleegkundigen en medisch specialisten die daartoe speciaal zijn opgeleid en die werken volgens de EMGO-NIVEL methodiek. Zij koppelen hun bevindingen onmiddellijk terug aan de betrokken behandelaars, waardoor waarschijnlijk een grotere kwaliteitsverbetering wordt gerealiseerd dan door de berekening van een getal als de HSMR. MMC heeft de dossiers van alle patiënten onderzocht die deel uitmaakten van een diagnosegroep met een verhoogde SMR met behulp van de EMGO-NIVEL methodiek. Onderzoek van deze dossiers hebben geen evidente tekortkomingen in de zorg aan het licht gebracht.

Tot slot
MMC is en blijft kritisch over de waarde van (H)SMR en houdt vast aan haar systeem van gedetailleerd dossieronderzoek van overleden patiënten. De SMR-cijfers van het Máxima Medisch Centrum kunt u vinden in het PDF-bestand Máxima Medisch Centrum – 2016 Bijlage SMR. Dit overzicht bevat een lijst van hoofddiagnoses met daaraan gekoppeld de deelcijfers per aandoening.

Leeswijzer sterftecijfers
Bekijk ook de Leeswijzer Sterftecijfers, die door de consumentenbond is uitgebracht als toelichting.

Patiëntveiligheidskaart
Als patiënt kunt u zelf uw veiligheid bewaken door gebruik te maken van de

Patiëntveiligheidskaart Klinisch
of de
Patiëntveiligheidskaart Poliklinisch (pdf)

Prestatie-indicatoren

Om de prestaties van ziekenhuizen inzichtelijk te maken en te kunnen vergelijken, zijn de prestatie-indicatoren ontwikkeld. Dit is een initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging van Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. Ze geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis en hebben betrekking op de zorg (inhoud, kwaliteit en processen), de bedrijfsvoering en algemene zaken. De prestatie-indicatoren zijn voor alle ziekenhuizen hetzelfde. Bekijk de prestatie-indicatoren van alle Nederlandse ziekenhuizen.

Kwaliteitsvenster

Máxima Medisch Centrum (MMC) geeft in één oogopslag betrouwbare informatie voor patiënt met het Kwaliteitsvenster.

Wat is het Kwaliteitsvenster?
Het Kwaliteitsvenster laat de algemene kwaliteit van een ziekenhuis zien op een aantal onderwerpen. Wat gaat goed en wat kan beter? Het Kwaliteitsvenster is door ziekenhuizen zelf ontwikkeld om openheid te geven over hun kwaliteit. Het venster blijft voortdurend in ontwikkeling.

Kwaliteitsvenster MMC

Wat betekenen de scores?
In het Kwaliteitsvenster staat hoe een ziekenhuis scoort. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score van het ziekenhuis, met een landelijke standaard of met andere ziekenhuizen in Nederland. Wijkt de score van het ziekenhuis hiervan af? Dan legt het ziekenhuis in een toelichting uit hoe dit komt. Het Kwaliteitsvenster zegt niet direct iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kunt u met de eigen arts of verpleegkundige spreken of met een andere betrokkene uit het ziekenhuis.

Wie beheert de gegevens?
Ziekenhuizen beheren zelf het Kwaliteitsvenster. MMC is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en correcte kwaliteitsgegevens. De gegevens in het venster worden grotendeels ook al opgevraagd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) regelt de technische ondersteuning van het Kwaliteitsvenster.

De makers
Het Kwaliteitsvenster is ontwikkeld door ziekenhuizen in Nederland en door de NVZ in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM, patiënten van ziekenhuizen, deskundigen op kwaliteitsgebied, ziekenhuisbestuurders, kwaliteits- en communicatieadviseurs van de ziekenhuizen. Dit in afstemming met patiëntenfederatie NPCF.

Vragen?
Voor algemene vragen over het Kwaliteitsvenster, kunt u contact opnemen met de NVZ via: kwaliteitsvenster@nvz-ziekenhuizen.nl