Kwaliteit en veiligheid

In het ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende hulpverleners en meerdere afdelingen. Dit vraagt om afstemming en samenwerking. Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken. Openheid is hierbij van groot belang.

Daarom stimuleert Máxima Medisch Centrum (MMC) haar medewerkers om alles te melden wat niet is gegaan volgens de norm die we hanteren. Deze meldingen vormen een bron van informatie om fouten te voorkomen, adequaat op te lossen of ervan te leren.

VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Binnen MMC is het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) opgezet. Dit VMS is in oktober 2016 voor de tweede keer geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Zie voor aanvullende informatie www.vmszorg.nl.

Incidenten patiëntenzorg

Binnen MMC worden alle medewerkers gestimuleerd om (bijna) incidenten actief te melden. Bij Veilig Incident Melden (VIM) worden (bijna) incidenten binnen het dagelijks werk in het ziekenhuis gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld. Uitgangspunt is het streven om de gangbare werkwijze of de organisatie van de zorg te verbeteren om herhaling te voorkómen. Onderstaande tabel toont het totaal aantal VIM-meldingen en de meldingen die door de Centrale VIM-commissie zijn behandeld als risicovolle incidenten in MMC.

incidenten patiëntenzorg

Naast het actief melden van (bijna) incidenten via Veilig Incident Melden (VIM) worden calamiteiten en ernstige incidenten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast berekenen en publiceren we jaarlijks onze sterftecijfers.

Kwaliteit in beeld

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren de kwaliteit van onze zorgverlening via kwaliteitsindicatoren. Daarnaast kunnen patiënten via Ziekenhuischeck de algemene kwaliteit van MMC inzien.

Uw rechten als patiënt

U wordt behandeld of u komt binnenkort voor een onderzoek, behandeling of verblijf naar Máxima Medisch Centrum. Onze medewerkers doen hun best om u een goede, deskundige behandeling te geven. U heeft als patiënt verwachtingen over de behandeling, verzorging en organisatie. En ook onze medewerkers verwachten het één en ander van u.

De belangrijkste rechten en plichten tussen het ziekenhuis en de patiënt zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Wat kunt u zelf doen?

Als patiënt kunt u zelf uw veiligheid bewaken door gebruik te maken van de onderstaande kaarten:

Infectiepreventie

Gevolgen van infecties variëren van ongemak tot pijn, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en soms zelfs invaliditeit. Het heeft bijna altijd langere opname en hogere kosten tot gevolg. Helaas zijn deze infecties niet altijd te voorkomen, maar door de juiste hygiënische maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen. De afdeling infectiepreventie richt zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers.