Kwaliteit en veiligheid

In het ziekenhuis krijgt u te maken met verschillende hulpverleners en meerdere afdelingen. Dit vraagt om afstemming en samenwerking. Het is onze verantwoordelijkheid om risico’s te herkennen en risicovolle processen veiliger te maken. Openheid is hierbij van groot belang.

Daarom stimuleert Máxima MC (MMC) haar medewerkers om alles te melden wat niet is gegaan volgens de norm die we hanteren. Deze meldingen vormen een bron van informatie om fouten te voorkomen, adequaat op te lossen of ervan te leren.

VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

Binnen MMC is het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) opgezet. Dit VMS is in juni 2021 geaccrediteerd door Qualicor Europe. Zie voor aanvullende informatie www.vmszorg.nl.

Incidenten patiëntenzorg

Binnen MMC worden alle medewerkers gestimuleerd om (bijna) incidenten actief te melden. Bij Veilig Incident Melden (VIM) worden (bijna) incidenten binnen het dagelijks werk in het ziekenhuis gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld. Uitgangspunt is het streven om de gangbare werkwijze of de organisatie van de zorg te verbeteren om herhaling te voorkómen. Onderstaande tabel toont het totaal aantal VIM-meldingen en de meldingen die door de Centrale VIM-commissie zijn behandeld als risicovolle incidenten in MMC.

Incidenten patiëntenzorg

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Incidenten patiëntenzorg gemeld bij Centrale VIM-commissie 623 215 151 51 68 90
VIM-meldingen 4646 4759 4805 3930 3467 4554
Totaal 5269 4974 4956 3981 3535 4644

Naast het actief melden van (bijna) incidenten via Veilig Incident Melden (VIM) worden calamiteiten en ernstige incidenten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast berekenen en publiceren we jaarlijks onze sterftecijfers.

Kwaliteit in beeld

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren de kwaliteit van onze zorgverlening via kwaliteitsindicatoren.

Check zelf de kwaliteit

Als patiënt is het ook mogelijk om de kwaliteitscijfers en behandelresultaten van ziekenhuizen in te zien. Wilt u weten welke kwaliteit Máxima MC levert? Of wil je ziekenhuizen met elkaar vergelijken? Op ziekenhuischeck vindt u de kwaliteitscijfers van alle ziekenhuizen in Nederland.

Kiesbeter.nl is een website van de overheid over goede kwaliteit van zorg. Hier zijn kwaliteitsgegevens te vinden over een aantal aandoeningen en behandelingen. Daarnaast kun u de kwaliteit van zorginstellingen bekijken en met elkaar vergelijken.

Kiesbeter.nl ziekenhuischeck.nl

Uw rechten als patiënt

U wordt behandeld of u komt binnenkort voor een onderzoek, behandeling of verblijf naar Máxima MC. Onze medewerkers doen hun best om u een goede, deskundige behandeling te geven. U heeft als patiënt verwachtingen over de behandeling, verzorging en organisatie. En ook onze medewerkers verwachten het één en ander van u.

De belangrijkste rechten en plichten tussen het ziekenhuis en de patiënt zijn geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt goed op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Wat kunt u zelf doen?

Als patiënt kunt u zelf uw veiligheid bewaken door gebruik te maken van de onderstaande kaarten:

Infectiepreventie

Gevolgen van infecties variëren van ongemak tot pijn, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en soms zelfs invaliditeit. Het heeft bijna altijd langere opname en hogere kosten tot gevolg. Helaas zijn deze infecties niet altijd te voorkomen, maar door de juiste hygiënische maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen. De afdeling infectiepreventie richt zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling regelt dat (oud)werknemers (het vermoeden van) ernstige onregelmatigheden of misstanden in Máxima MC op een veilige manier kunnen melden, zonder dat de melder daarbij bang hoeft te zijn voor ontslag of andere gevolgen.